426-206 Ecogeography

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ชุมชนของสิ่งมีชีวิต ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระบบนิเวศวิทยาและการจัดการอย่างยั่งยืน