เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

426-206 Ecogeography

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ชุมชนของสิ่งมีชีวิต ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระบบนิเวศวิทยาและการจัดการอย่างยั่งยืน