เรียนคอมฯสนุก กับครูเกมส์

ชัชชัย ไชยโย

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนคอมพิวเตอร์ ได้ความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี