การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์