วรรณกรรมประวัติศาสตร์

อนุชา พิมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วรรณกรรมไทยที่บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สดุดี เฉลิมพระเกียรติ แนวคิดโลกทัศน์ และศิลปะการใช้ภาษาของกวีในวรรณกรรมประวัติศาสตร์และการเมืองในแต่ละยุค