ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อนุชา พิมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ปัจจัยการรับภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏใน ภาษาไทย ลักษณะการเปลี่ยนแปลงคำและความหมายของคำ ลักษณะการ เปลี่ยนแปลง คำต่างประเทศในภาษาไทย