ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

อนุชา พิมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ปัจจัยการรับภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏใน ภาษาไทย ลักษณะการเปลี่ยนแปลงคำและความหมายของคำ ลักษณะการ เปลี่ยนแปลง คำต่างประเทศในภาษาไทย