วรรณกรรมปัจจุบัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัฒนาการของวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมัยปัจจุบัน ในแง่ประเภทและลักษณะ ตลอดจนวิจารณ์วรรณกรรมนั้น ๆ แต่ละเรื่อง ทั้งโดยเอกเทศและโดยเปรียบเทียบ