เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วรรณกรรมปัจจุบัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัฒนาการของวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมัยปัจจุบัน ในแง่ประเภทและลักษณะ ตลอดจนวิจารณ์วรรณกรรมนั้น ๆ แต่ละเรื่อง ทั้งโดยเอกเทศและโดยเปรียบเทียบ