ภาษาไทยเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะเฉพาะและประเภทของภาษาไทยเฉพาะกิจ ภาษาสื่อมวลชน ภาษาสร้างสรรค์ ภาษาประชาสัมพันธ์ ภาษาโฆษณา ภาษาการแสดง ภาษาเทศน์ ภาษากฎหมาย และภาษาราชการ ภาษาหนังสือราชการ และทักษะการใช้ภาษาผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์