เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บทบาท ความหมาย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประภาพร ธรรมรจน์

โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บทบาท ความหมาย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ