บทบาท ความหมาย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประภาพร ธรรมรจน์

โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บทบาท ความหมาย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ