ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่ม วศบ. 101 (2 2557)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของภาษาสื่อสารมวลชนที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่น ๆ