จริยศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเนื้อหาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา