ศท434 ภาษาในสังคมและการสื่อสาร. (นศจีน รหัส57)

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เรื่องชุมชนภาษา ลักษณะและปัจจัยการจำแนกภาษาเป็นวิธภาษาต่างๆ วิธภาษามาตรฐาน วิธภาษาย่อยสังคม และวิธภาษาหน้าที่. รวมทั้งการแปรและการเปลี่ยของภาษา