มนุษย์กับการเรียนรู้


ผู้สอน
นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มนุษย์กับการเรียนรู้

รหัสวิชา
141

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

ธรรมชาติทางสมองของมนุษย์และการเรียนรู้  พัฒนาการด้านกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์หลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ การเรียนรู้แบบกระบวนทัศน์ใหม่ที่มุ่งการพัฒนาด้านในตน การวางพื้นฐานจิตใจและกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นองค์รวมอย่างแท้จริงและเน้นการส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ให้เข้าถึงความจริง ความงาม และความดี แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับมณฑลแห่งการเรียนรู้ การสร้างพื้นที่ว่าง การสืบค้นและการบ่มเพาะสภาวะจิตตื่นรู้  การรับฟังอย่างลึกซึ้ง เชาวน์ปัญญาด้านจิตวิญญาณ การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในอย่างลึกซึ้ง

Nature of human brain and learning, development of human learning processes, fundamental principles of contemplative educational processes, learning through reflection, new learning paradigms emphasizing inner self development, establishing a sound mental foundation and new holistic paradigms focusing on promoting human competencies to attain truth, beauty, and virtue, fundamental concepts of learning space, space creation, searching for and creating conscious minds, careful listening, spiritual knowledge, study for profound inward changes


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books