ทบทวนข้อสอบ O-Net ม.6/5

พจวลัญช์ สายวงค์อินทร์

เรยีนาเชลีวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ในชั้นเรียนนี้ นักเรียนจะได้ทบทวนข้อสอบ O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี