เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2-2557 (460-486: Green SC)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การนำเครื่องมือทางการบริหารจัดการมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร นำไปสู่ความยั่งยืนของภาคธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์การบริหารห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ทฤษฎี LEAN ทฤษฎีเงื่อนไขข้อจำกัด ทฤษฎี Just In Time (JIT) การจัดการคุณค่าและการบริหารจัดการโครงสร้างการผลิต ปัญหาของอุตสาหกรรมการผลิต ปัญหาของอุตสาหกรรมการกระจายสินค้า ปัญหาของอุตสาหกรรมค้าส่ง อนาคตของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและประเด็นที่ต้องพิจารณา