ภูมิศาสตร์กายภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชญ์ จอมวิญญาณ์

สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยอุดรศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

SE 02302 3/8 & 3/9