ภูมิศาสตร์กายภาพ

วิชญ์ จอมวิญญาณ์

สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยอุดรศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

SE 02302 3/8 & 3/9