เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1400004-1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology :IT) และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข (Digital Society) และยุคแห่งปัญญา (Intellectual Society) ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลและใช้งานฐานข้อมูลสนเทศ (Database Management) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Communication and Interchange Information on Computer and Networking) เช่น LAN, WAN, Internet, Intranet ฯลฯ การใช้ระบบ Multimedia เช่น ระบบ Video on Demand, ระบบ Virtual Reality ฯลฯ การสร้างสารสนเทศและสารสนเทศ การควบคุมและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลสนเทศ (Retrieval Information) เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญาแนวคิดสังคมมนุษย์ในยุคนี้และสังคมใช้ปัญญา ( Intellectual Society) บุคลากรจำเป็นต้องมีสมรรถภาพในการจัดการ ควบคุมคอมพิวเตอร์และใช้ระบบ IT และสารนิเทศเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับการพัฒนาชีวิตและการสร้างสรรค์งานในวิชาชีพ