การออกแบบและการพัฒนาเว็บสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์การสร้างและพัฒนาเว็บเพจรวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการใช้ภาษาสคริปต์และโปรแกรมเสริมการจัดตั้งวิธีการบำรุงรักษาวิธีการจัดการและการบริหารเว็บไซต์กรณีศึกษาเว็บไซต์ของธุรกิจปัจจุบัน