ทบทวนข้อสอบ O-Net ม.6/2

พจวลัญช์ สายวงค์อินทร์

เรยีนาเชลีวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถทบทวนข้อสอบ O-Net ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมวดสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี