เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-โครงสร้างดีสครีต (14117-ปกติ-จันทร์-บ่าย)-2-58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และเซต ลอจิกพื้นฐาน เทคนิคการพิสูจน์ การคำนวณพื้นฐาน กราฟ ต้นไม้ ความน่าจะเป็นอย่างไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ และการแยกจำพวก (Tree and Sorting) ข่ายงาน (Networks) พีชคณิตแบบบลู (George Boolean) และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตเมตา (Automata) ระบบเชิงพีชคณิต (Algebraic Systems) โพเชตและแลตทิช (Poset and Lattice)