เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต -2-58-พฤหัส-บ่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อิทธิพลและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสังคมฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน