58-ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต -2-58-พฤหัส-บ่าย

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อิทธิพลและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสังคมฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน