เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักวิทยาการระบาด 993-214 ภาคการศึกษาที่ 2/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด แนวคิดเกี่ยวกับโรค การแพร่กระจายของโรคในชุมชน เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัยของชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวัง การสอบสวนทางวิทยาการระบาด การป้องกันและควบคุมโรค การนำวิทยาการระบาดและชีวสถิติมาใช้ตามบทบาทของพยาบาล

Concepts and principles of disease and epidemiology, epidemic diseases, community health indicators, epidemiological studies, epidemiological surveillance and investigation; disease prevention and control; application of epidemiology and biostatistics in the nursing practice