หลักวิทยาการระบาด 993-214 ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ผู้สอน

Dr. Rohani Jeharsae

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หลักวิทยาการระบาด 993-214 ภาคการศึกษาที่ 2/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14126

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด แนวคิดเกี่ยวกับโรค การแพร่กระจายของโรคในชุมชน เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัยของชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวัง การสอบสวนทางวิทยาการระบาด การป้องกันและควบคุมโรค การนำวิทยาการระบาดและชีวสถิติมาใช้ตามบทบาทของพยาบาล

Concepts and principles of disease and epidemiology, epidemic diseases, community health indicators, epidemiological studies, epidemiological surveillance and investigation; disease prevention and control; application of epidemiology and biostatistics in the nursing practice


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.