474-203 การเขียนแผนการตลาด sec -2/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบและการออกแบบแผนการตลาด การใช้ข้อมูลจากการวิจัยเพื่อการเขียนแผนการตลาด การปฏิบัติการเขียนแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จ การวางแผนควบคุมกิจกรรมการตลาด และแผนสำรอง การนำเสนอแผนการตลาดแบบมืออาชีพ