สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

กำลังทดลองใช้ ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาบทที่4จากไฟล์ที่แนบ แล้วให้ทำแบบฝึกหัดส่ง