เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-250 Historiography 2/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

425-250 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ความเป็นมาของวิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ วิธีการศึกษาและวิธีการเขียนประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ที่สำคัญในโลกตะวันตกและตะวันออก