425-250 Historiography 2/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

425-250 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ความเป็นมาของวิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ วิธีการศึกษาและวิธีการเขียนประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ที่สำคัญในโลกตะวันตกและตะวันออก