เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

921-202 Industrial Economics and Cost Management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม โครงสร้างและการวิเคราะห์ต้นทุนในอุตสาหกรรม กลยุทธ์ขององค์กรกับต้นทุนในอุตสาหกรรมและต้นทุนอื่นๆ การวิเคราะห์การสูญเสีย ค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา การเสื่อมราคา การประเมินค่าคาดหมายและการเลือกทางเลือก มูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราผลตอบแทนภายนอก การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการพื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ