ผู้สอน
สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

921-202 Industrial Economics and Cost Management


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14141

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม โครงสร้างและการวิเคราะห์ต้นทุนในอุตสาหกรรม กลยุทธ์ขององค์กรกับต้นทุนในอุตสาหกรรมและต้นทุนอื่นๆ การวิเคราะห์การสูญเสีย ค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา การเสื่อมราคา การประเมินค่าคาดหมายและการเลือกทางเลือก มูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราผลตอบแทนภายนอก การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการพื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ