เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English Communication Skills

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกทักษะการฟัง พูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในหัวข้อที่กำหนด ฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์ ข่าวสาร หรือประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เข้าใจประเด็นสำคัญ ฝึกถ่ายทอด สรุป และเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวเหล่านั้นผ่านภาษาพูดและภาษาเขียน