Stat4Econ&Mgt 2-2014

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557