เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Stat4Econ&Mgt 2-2014

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนวิชาสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557