ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 สำหรับสาขาภาษาจีนห้อง1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาจีนห้อง 1 เท่านั้น