มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2-57

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหลักการจัดการสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 กลุ่มผู้เรียน B03 PE