เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 346-214 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย มาหามะรอสลี แมยู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

สังเกตกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อและเครื่องมือวัดผลจากครูในสถานศึกษา ฝึกการสอนแบบจุลภาค และห้องเรียนจำลอง ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน เรียนรู้ภาระหน้าที่งานของครูผู้สอน