นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น สมุย 2/2557

สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น