เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤติยา ปลั่งกลาง

โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)

ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์ทำการใด ๆ กับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้ใช้มากขึ้น