เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มวิทยาศาสตร์ 501 เทอม 2 /2557

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการใช้ภาษาไทยมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน