การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มวิทยาศาสตร์ 501 เทอม 2 /2557

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการใช้ภาษาไทยมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน