257-412-112 Basic Chinese II

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปประโยคพื้นฐาน เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเบื้องต้น เรียนรู้ตัวอักษรจีนประมาณ 700 ตัว