257-412-324 Chinese Translation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการแปลเบื้องต้น ฝึกแปลสุภาษิต ข้อความสั้นๆ ขำขัน นิทาน ข่าวและบทความ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน เน้นความแตกต่างระหว่างภาษาและการใช้คำศัพท์