257-412-212 Intermediate Chinese II

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนต่อจากรายวิชาภาษาจีนชั้นกลาง 1 เน้นโครงสร้าง

ประโยคความซ้อน เรียนรู้ตัวอักษรจีนเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ตัวอักษร