เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

257-412-212 Intermediate Chinese II

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนต่อจากรายวิชาภาษาจีนชั้นกลาง 1 เน้นโครงสร้าง

ประโยคความซ้อน เรียนรู้ตัวอักษรจีนเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ตัวอักษร