ม.1/6, 1/7

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กต้องดูแลเป็นพิเศษ