เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-102 introduction to sociology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาพัฒนาการ ขอบข่ายแนวคิดทางสังคมวิทยาและวิธีวิทยา

Development, scope, basic concepts, and methodology of sociology Development, scope, basic concepts, and methodology of sociology