การใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน ICT เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม