เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Aquatic Animal Genetics and Improvement

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทบาทของวิชาพันธุศาสตร์ต่อการประมง การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพในสัตว์น้ำ ลักษณะปริมาณและการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ การผสมเลือดชิด พันธุศาสตร์ประชากรและการประยุกต์ใช้ เซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์โดยการจัดชุมโครโมโซม เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ในการศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม