โปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล หมู่ 3,4 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล หมู่ 3,4 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3