การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2-2557
ผู้สอน

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2-2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14198

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด หลักการ เป้าหมายและความสำคัญของการจัดการห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ ประเภทของแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้ รูปแบบการจัดห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน นวัตกรรมการจัดการห้องเรียน การเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.