เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2-2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วแนวคิด หลักการ เป้าหมายและความสำคัญของการจัดการห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ ประเภทของแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้ รูปแบบการจัดห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน นวัตกรรมการจัดการห้องเรียน การเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน