การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2-2557

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด หลักการ เป้าหมายและความสำคัญของการจัดการห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ ประเภทของแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้ รูปแบบการจัดห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน นวัตกรรมการจัดการห้องเรียน การเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน