ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ผู้สอน
นาย กษิดิ์เดช เพ็งพวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสวิชา
1420

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  และประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  บทบาทของสิ่งพิมพ์  บทบาทของสื่อพิมพ์  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  แบบ  Desktop  Publishing  การจัดรูปแบบ  การเลือกใช้ตัวอักษร  การเลือกสี  ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบ  สิ่งพิมพ์  การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books