425-170 ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ (History of the Modern World)

คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาการของสังคมโลกตั้งแต่ ค.ศ. 1500 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่