001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information Science) หมู่ 6 และ 8

คำอธิบายชั้นเรียน

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information Science) หมู่ 6 และ 8