460-541 การจัดการตลาด2/2557(ภาคสมทบ)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎีการตลาด การวิเคราะห์โอกาสและการวางแผนการตลาด การจัดการส่วนประสมการตลาด การสร้างและการพัฒนาตราสินค้า ตลอดจนแนวทางการสร้างคุณค่าการตลาดที่จะช่วยให้การจัดการตลาดประสบความสำเร็จ โดยใช้กรณีศึกษา