เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-541 การจัดการตลาด2/2557(ภาคสมทบ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎีการตลาด การวิเคราะห์โอกาสและการวางแผนการตลาด การจัดการส่วนประสมการตลาด การสร้างและการพัฒนาตราสินค้า ตลอดจนแนวทางการสร้างคุณค่าการตลาดที่จะช่วยให้การจัดการตลาดประสบความสำเร็จ โดยใช้กรณีศึกษา