ผู้สอน
นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ED 381 2/2557 for TH1-4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14207

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด จากการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติ ออกแบบ ผลิตสื่อนําไปใช้ประเมิน และ พัฒนาโครงงานสื่อและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน สามารถสร้างระบบสารสนเทศโดยใช้ฐานความรู้ที่ชุมชนมีอยู่ให้รู้จักการเลือกสรรความรู้และข้อมูลข่าวสารจาก แหล่งต่าง ๆ ศึกษาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ