homeปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นาย กษิดิ์เดช เพ็งพวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช. 3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1421

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  และประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  บทบาทของสิ่งพิมพ์  บทบาทของสื่อพิมพ์  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  แบบ  Desktop  Publishing  การจัดรูปแบบ  การเลือกใช้ตัวอักษร  การเลือกสี  ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบ  สิ่งพิมพ์  การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)