ผู้สอน
ดร. วรพจน์ ปานรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

441-351 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14211

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจในการบริโภคบนพื้นฐานของจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ