441-351 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจในการบริโภคบนพื้นฐานของจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ