เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-351 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจในการบริโภคบนพื้นฐานของจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ