CIT 18

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนของรายวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ่มที่ 18 เอกภาษาอังกฤษ